CANAL ELECCIONS

EL DIA DE LA VOTACIÓ

 

Arriba el dia de la votació en el que 13.248 palamosines i palamosins amb dret a vot tindran la possibilitat d’escollir els seus representants durant els propers 4 anys.

Iniciarem aquest apartat del CANAL ELECCIONS de TV PALAMÓS, amb un interessant BLOC D’INFORMACIÓ GENERAL on us explicarem diferents dades envers la jornada electoral: horaris d’apertura dels llocs de votació, com es determina el nombre de regidors de cada població, qui pot anar a votar en aquestes eleccions, com ens hem d’identificar davant la mesa, com obtenir un justificant per absència laboral per anar a votar. També us oferim una relació de les diferents meses electorals amb les seves dades d’identificació i ubicació dels col·legis electorals.

En un segon bloc anomenat EL RECOMPTE DE VOTS intentarem aclarir els dubtes que té molta gent a l’hora de diferenciar entre “abstenció”, “vot nul” i “vot en blanc”. I també us ensenyarem amb un exemple gràfic com funciona la “Llei D’Hontd”. Esperem que tot plegat sigui del vostre interès!

 

TELEVISIÓ PALAMÓS – CANAL ELECCIONS

EL DIA DE LA VOTACIÓ

 

Arriba el dia de la votació en el que 13.248 palamosines i palamosins amb dret a vot tindran la possibilitat d’escollir els seus representants durant els propers 4 anys.

Iniciarem aquest apartat del CANAL ELECCIONS de TV PALAMÓS, amb un interessant BLOC D’INFORMACIÓ GENERAL on us explicarem diferents dades envers la jornada electoral: horaris d’apertura dels llocs de votació, com es determina el nombre de regidors de cada població, qui pot anar a votar en aquestes eleccions, com ens hem d’identificar davant la mesa, com obtenir un justificant per absència laboral per anar a votar. També us oferim una relació de les diferents meses electorals amb les seves dades d’identificació i ubicació dels col·legis electorals.

En un segon bloc anomenat EL RECOMPTE DE VOTS intentarem aclarir els dubtes que té molta gent a l’hora de diferenciar entre “abstenció”, “vot nul” i “vot en blanc”. I també us ensenyarem amb un exemple gràfic com funciona la “Llei D’Hontd”. Esperem que tot plegat sigui del vostre interès!

 

INFORMACIÓ GENERAL

QUAN ES CELEBREN LES ELECCIONS MUNICIPALS?

L’article 42.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General estableix que el quart diumenge de maig, cada quatre anys, se celebren a Espanya Eleccions Locals. En aquesta ocasió, les Eleccions Municipals 2019 tenen lloc el diumenge 26 de maig.

Els col·legis electorals obriran les seves portes als ciutadans a les 09:00h tot i que els locals estan oberts abans perquè puguin presentar-se els membres de les meses electorals i constitueixin les mateixes, verifiquin que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, taules, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos) i acreditin a els interventors, etc.

La votació acabarà a les 20:00h, moment en el qual el president de la mesa electoral anunciarà el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local electoral, el president de la mesa li permetrà votar.

COM ES DETERMINA EL NOMBRE DE REGIDORS QUE CORRESPONEN A CADA MUNICIPI?

El procediment per determinar el nombre de regidors que correspon a cada municipi ve establert en l’article 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

En cada circumscripció es tria el nombre de regidors que resulti de l’aplicació de l’escala següent:

Fins a 100 residents: 3 regidors
De 101 a 250 residents: 5
De 251 a 1.000: 7
De 1.001 a 2.000: 9
De 2.001 a 5.000: 11
De 5.001 a 10.000: 13
De 10.001 a 20.000: 17
De 20.001 a 50.000: 21
De 50.001 a 100.000: 25
De 100.001 en endavant, un regidor més per cada 100.000 residents o fracció, afegint-un més quan el resultat sigui un nombre parell.

QUI POT VOTAR EN AQUESTES ELECCIONS?

En les Eleccions al Parlament Europeu podran votar:

Tots els espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral i els nacionals d’un altre país de la Unió Europea que resideixin a Espanya, estiguin empadronats en un municipi espanyol i hagin manifestat la voluntat de votar a Espanya en aquestes eleccions.

No poden votar:

Els condemnats per sentència judicial ferma a pena de privació del dret de sufragi.
Els declarats incapaços per sentència judicial ferma, sempre que aquesta sentència declari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.
Els internats en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, durant el període que duri l’internament i sempre que en l’autorització el jutge declari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.

En les Eleccions Locals podran votar:

Tots els espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral que resideixin a Espanya.

Ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya. Per figurar en les llistes electorals, requisit imprescindible per poder votar, han d’estar inscrits en el cens electoral i per a això es requereix estar inscrit en el padró municipal, ser major d’edat el dia de la votació i haver declarat la intenció de votar a les eleccions Municipals. La manifestació de voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya té caràcter permanent mentre el ciutadà d’un país de la Unió Europea continuï residint a Espanya, tret de declaració en un altre sentit.

Ciutadans de països amb Acords de reciprocitat sobre participació en les eleccions municipals

COM M'IDENTIFICO DAVANT LA MESA?

L’elector pot identificar-se davant la Mesa electoral mitjançant els següents documents:

Document nacional d’identitat (D.N.I.). No serveix el resguard del D.N.I. en tràmit, ja que en ell no hi apareix la fotografia de l’elector.

Passaport (amb fotografia).
Permís (carnet) de conduir (amb fotografia).
Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió Europea que la posseeixin.
Targeta d’identitat d’estranger, en el cas de nacionals de països amb els quals Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions municipals.

No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

SI EL DIA DE LES ELECCIONS ÉS PER MI LABORABLE, TINC ALGUN DRET A ABSENTAR-ME DE LA MEVA FEINA PER PODER ANAR A VOTAR? I SI NECESSITO UN JUSTIFICANT?

L’Administració de l’Estat o, si s’escau, la de les comunitats autònomes que tinguin atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els delegats del Govern respecte dels treballadors per compte aliè i les administracions públiques respecte del seu personal, han d’adoptar les mesures necessàries perquè els electors que prestin els seus serveis el dia de les eleccions puguin disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l’exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es presti en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries a adoptar aniran encaminades a que aquestes persones puguin votar per correu i compten per a això amb permís de fins a quatre hores lliures per poder sol·licitar-ho seguint el procediment establert en l’article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Si necessito justificar la meva absència del treball per anar a votar, podré sol·licitar un  justificant davant la mesa electoral el mateix dia de la votació.

RELACIÓ DE MESES ELECTORALS: DADES D'IDENTIFICACIÓ I UBICACIONS

Tot seguit us oferim la relació de meses electorals, el districte i secció a la que representen, les lletres dels cognoms que han de votar a cada mesa, el cens electoral de cada una d’elles, el nom del local electoral i la seva ubicació.

[table id = 1 responsive = scroll /]

EL RECOMPTE DE VOTS

hi ha GENT que encara TÉ DUBTES SOBRE COM S'HA D'INTERPRETAR EL VOT EN BLANC, L'ABSTENCIÓ I EL VOT NUL... TENEN EL MATEIX VALOR? COM S'HAN DE COMPTABILITZAR EN EL MOMENT DEL RECOMPTE DE VOTS?

En algunes ocasions i per diferents motius, hi han ciutadans que no volen donar el seu suport a cap de les candidatures que es presenten en uns comicis electorals. Les opcions a triar bàsicament són tres: l’abstenció, donar un vot nul, o votar en blanc.

ABSTENCIÓ: Es produeix quan el ciutadà/na decideix no anar a votar (o pel motiu que sigui, com per exemple per una malaltia, no pot anar al col·legi electoral). Al no anar-hi, no introdueix cap vot, i aquest no se suma al còmput total i per tant no afecta als resultats.

VOT NUL: Serà considerat no vàlid quan es realitza amb un sobre o papereta diferent a la oficial. També si a dins del sobre s’inclouen altres elements (per exemple dues paperetes de dues candidatures diferents). L’excepció, recollida en el article 96 de la Llei Electoral, seria en el cas de dues paperetes de la mateixa candidatura (òbviament en computaria només una).

Un vot també pot ser considerat nul quan, en el cas de marcar noms (com per exemple amb les paperetes del Senat) en lloc de marcar els 3 que tocarien a la circumscripció de Girona, s’en marquen 4. També es considera nula la papereta que porta escrita qualsevol paraula, signe o dibuix. Aquestes paperetes es consideren com a “vot emès no vàlid”. No es comptabilitzen a l’hora de computar els vots i per tant no beneficien ni perjudiquen a cap candidatura.

VOT EN BLANC: Es considera un vot en blanc quan dins del sobre no hi ha cap papereta o aquesta, en el cas del Senat, no té marcada cap opció. D’acord amb l’actual Llei Electoral, aquest tipus de vot es considera vàlid i per tant se suma als vots obtinguts pel conjunt de les candidatures a l’hora de fer els còmputs electorals. Atès que en el nostre sistema electoral s’utilitza la Llei d’Hondt a l’hora de repartir escons o regiduries, en determinades cincunstàncies numèriques, el vot en blanc perjudicaria als partits més petits en número de vots. 

SEMPRE QUE ARRIBA UN PERIODE ELECTORAL SENTIM A PARLAR D'UN TAL SENYOR D'HONDT I LA SEVA FAMOSA LLEI QUE, EN EL NOSTRE TERRITORI, S'UTILITZA PER REPARTIR ELS ESCONS EN CADA RECOMPTE ELECTORAL.

No patiu, no us explicarem la vida, obres i miracles del jurista belga Victor D’Hondt…

La Llei D’Hont és un sistema electoral de càlcul proporcional que divideix el nombre de vots emesos per a cada partit entre el nombre de càrrecs electes amb què compta cada circumscripció. Per entendre-ho millor farem servir un exemple fictici.

Imaginem que en unes eleccions hem d’escollir 5 diputats per a una circumscripció en la que, per exemple es presenten 4 partits que anomenarem A, B, C i D. Primer els ordenarem de major a menor en funció del nombre de vots vàlids obtinguts (mireu el primer gràfic).

Tot seguit eliminarem els partits que no superin la barrera del 5% dels vots vàlids totals (suma de vots a candidatures + vots en blanc). En aquest cas eliminarem el partit D atès que amb nomès 5 vots no arriba al 5% (cal indicar que en les eleccions al Congrés dels Diputats, la barrera es situa en el 3%, però en les eleccions al Parlament i en les Municipals el mínim necessari és d’un 5% dels vots).

Aquests 3 partits seran els que es repartiran els 5 escons. El que farem a continuació serà dividir cada xifra per 1, per 2, per 3, per 4 i per 5 (arrodonint a xifres sense decimals). Per exemple en unes Municipals a Palamós s’hauria de dividir tantes vegades con regidors a repartir, en aquest cas 17).

Atès que en el nostre exemple hem d’assignar 5 escons, el que farem serà mirar les 5 xifres més altes (veieu gràfic 4).

I ja ho tenim! El partit A obtindrà 2 escons, el partit B també 2 escons i el partit C aconseguirà 1 escó. Esperem, des de Televisió Palamós, haver-ho explicat bé!